Tvarkos ir taisyklės

                                           PATVIRTINTA

                                                                              UAB „Senjorų namai“ direktoriaus

                                                              2014-05- 12 įsakymu Nr.14/05/12

 

UAB „SENJORŲ NAMAI“ VIDAUS TVARKOS

TAISYKLĖS PACIENTAMS (GYVENTOJAMS)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Senjorų namai“ (toliau tekste – Namai) pacientų (gyventojų) vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja namų pacientų (gyventojų) vidaus tvarką, kurios tikslas – teikti pacientams (gyventojams) bendrą informaciją apie apsigyvenimą įstaigoje, informuoti apie gyvenimo sąlygas, dienos režimą, mokestį už teikiamas paslaugas, lankymą, laikiną išvykimą, pašalinimą iš namų, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, pacientų (gyventojų) teises ir pareigas bei ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų (gyventojų) sprendimo tvarką, informacijos teikimo tvarką pacientui (gyventojui) ir jo artimiesiems apie paciento (gyventojo) sveikatos būklę bei kitą.

2. Šių taisyklių nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu, taip pat kitais LR įstatymais bei teisės aktais.

3. Į namus priimami pacientai (gyventojai) senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia, kuriems reikalinga globa ir slauga bei, kurie negali gyventi savarankiškai savo namuose.

 

II. ASMENS APGYVENDINIMAS – PRIĖMIMAS

 

4. Atvykdami gyventi į Namus pacientai (gyventojai) privalo turėti reikalingus dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

5. Atvykusį pacientą (gyventoją) priima socialinė darbuotoja ir/ arba slaugytojo – socialinio darbuotojo padėjėja ir/ arba vyriausias slaugytojas ir arba/ administratorė ir / arba direktorius. Socialinė darbuotoja arba administratorė supažindina su pacientų (gyventojų) vidaus tvarkos taisyklėmis ir pristato kontaktinį asmenį.

6. Tarp naujai atvykusio paciento (gyventojo) ir Namų administracijos per 7 darbo dienas sudaroma dvišalė / trišalė (jei valstybės kompensuojama) sutartis, kuri gali būti keičiama bei papildoma dėl objektyvių priežasčių. Sutartyje numatomos gyvenimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kita.

7. Pacientui (gyventojui) sudaromas individualus socialinės globos planas, kuriame pateikiama visa informacija apie pacientą (gyventoją).

8. Pacientui (gyventojui) suteikiama pagal teisės aktais nustatytas normas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi.

9. Pacientai (gyventojai) kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius.

10. Atsižvelgiant į elgesį ir sveikatą, darbuotojų rekomendacijas, esant galimybei, pacientui (gyventojui) gali būti leidžiama apsigyventi kambaryje vienam.

11. Esant būtinumui, pacientas (gyventojas) gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu.

12. Pacientams (gyventojams) teikiamos bazinės ir papildomos (mokamos) paslaugos, patvirtintos globos Namų teikiamų paslaugų sąraše.

13. Asmeniniai rūbai, tinkami naudojimui, duodami naudotis savininkui; daiktai netinkami naudojimui yra likviduojami.

14. Priimtų saugoti rūbų bei daiktų sąrašas lieka pas darbuotoją, atsakingą už priimtus saugoti daiktus. Pinigus arba vertybinius popierius pacientas (gyventojas) asmeniškai ar tarpininkaujant administracijai atiduoda saugoti kasoje ar pas tuo metu paskirtą pagal direktoriaus įsakymą – atsakingą darbuotoją.

 

III. MAITINIMAS

 

 

15. Globos namų pacientai (gyventojai) maitinami 4 kartus per dieną. Pacientui (gyventojui) užtikrinamas tinkamas maitinimo organizavimas, atsižvelgiant į paciento (gyventojo) sveikatos būklę ir individualius paciento (gyventojo) poreikius:

15.1. atsižvelgiant į paciento (gyventojo) sveikatos būklę, sudaromas reikalingas maisto racionas, nustatomas maisto dažnumas;

15.2. pacientui (gyventojui) sudaroma galimybė kasdien, jam suprantama forma susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl patiekalų asortimento;

15.3. pacientui (gyventojui) sudaromos sąlygos bet kuriuo paros metu atsigerti šiltos arbatos.

16. Organizuojama racionali, speciali ir dietinė  mityba, atsižvelgiant į pacientų (gyventojų) amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas.

17. Paros maisto racionas turi suteikti reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą kaloringumą turintį maitinimą.

18. Silpnai vaikštantys ir gulintys ligoniai turi galimybę maitintis valgykloje arba kambariuose.

19. Esant būtinumui teikiama individuali, diskretiška pagalba pacientui (gyventojui) valgant.

20. Su valgiaraščiais, esančiais valgykloje, turi galimybę kasdien susipažinti visi pacientai (gyventojai).

21. Sudarytos sąlygos valgykloje – virtuvėje pacientams (gyventojams) savarankiškai papildomai gamintis maistą.

22. Indus iš valgyklos pačiam pacientui (gyventojui) į kambarius neštis draudžiama.

 

IV. GYVENIMO SĄLYGOS: GYDYMAS, SLAUGA, GLOBA

23. Namai pacientams (gyventojams) suteikia gyvenamą plotą, aprūpina būtinuoju inventoriumi, būtinaisiais higieniniais- tualetiniais reikmenimis.

24. Pacientai (gyventojai) kambariuose apgyvendinami vadovaujantis higienos normų reikalavimais, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, amžių, lytį, poreikius bei pomėgius.

25. Kambaryje pacientas (gyventojas) gali turėti asmeninių daiktų, baldų. Gyvenamasis kambarys laikomas jo privačia erdve.

26. Namai teikia sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas pacientams (gyventojams), organizuoja medikų konsultacijas, esant būtinumui pacientus (gyventojus) hospitalizuoja, naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis.

27. Pacientas (gyventojas) turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra Namai.

28. Pacientai (gyventojai), atsižvelgiant į sveikatos būklę, pagal medikų nukreipimus turi galimybę naudotis masažo kabineto įrengimais, kitomis nemokamomis procedūromis (toksinų valymo aparatu kambaryje, infraraudonųjų spindulių masažo diržu ir kt.)

29. Pacientai (gyventojai), pagal patvirtintą globos namų tvarką, aprūpinami proteziniais ir ortopediniais gaminiais, reikalingomis kompensacinės technikos, slaugos priemonėmis, medikamentais.

30. Globos Namuose laikomasi sanitarinio, higieninio ir priešepideminio režimo.

 

V. MOKESTIS

31. Paslaugų kaina kiekvienam pacientui (gyventojui) priklauso individualiai nuo ligos, negalios pobūdžio, asmens savarankiškumo, papildomų poreikių (masažo, kineziterapijos, medikamentų ir pan.) nuo priežiūros ar slaugos būtinumo.

32. Jei pacientui (gyventojui) priklauso valstybės parama, tuomet mokėjimo dydis už ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą:

32.1 Pacientams (gyventojams) per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą;

32.2. Pacientams (gyventojams), kurių turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą;

32.3. jei pacientas (gyventojas) per tris dienas susipažinęs su pacientų (gyventojų) vidaus tvarkos taisyklėmis, prieš pasirašydamas dvišalę sutartį nusprendžia negyventi Namuose, jis moka už faktiškai pragyventą laiką.

 

VI. HIGIENOS IR TVARKOS REIKALAVIMAI

33. Būtina laikytis sanitarinių higieninių normų ir asmens higienos reikalavimų.

34. Paciento (gyventojo) kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesniam.

35. Namai organizuoja pacientų (gyventojų) drabužių bei patalynės skalbimą, valymą, drabužių taisymą. Tiems, kurie dėl negalios negali patys tvarkytis gyvenamųjų kambarių, šiuos darbus padeda atlikti darbuotojai.

36. Sudarytos sąlygos pacientams (gyventojams) savarankiškai išsiskalbti jų asmeninius rūbus.

37. Kiekvienam pacientui (gyventojui) sudarytos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Negalintys savimi pasirūpinti pacientai (gyventojai) kiekvieną dieną apiprausiami.

38. Globos Namų bei jiems priklausančioje teritorijoje nešiukšlinama.

39. Kategoriškai draudžiama vartoti narkotikus, toksines medžiagas, girtauti. Rūkyti galima tam skirtose vietose.

40. Pacientai (gyventojai) turi saugoti ir prižiūrėti būstą ir gyvenamą  aplinką, baldus, inventorių, rūbus. Sąmoningai sugadinęs globos namuose esantį inventorių, pacientas (gyventojas) privalo atlyginti nuostolius.

41. Draudžiama savarankiškai tvarkyti elektros, santechnikos įrangą.

42. Nuo 22 valandos iki 6 valandos globos namuose – ramybės metas. Draudžiama kambariuose, koridoriuose kelti triukšmą, garsiai groti, dainuoti.

43.Globos Namuose draudžiama laikyti šaltuosius, šaunamuosius ir kitokius ginklus, sprogstamąsias, degias ir nuodingas medžiagas.

44. Globos Namai užrakinami:

44.1. Vasaros laiku – 22 val.

44.2. Žiemos laiku – 21 val.

44.3.  Atrakinami – 7 val.

45. Namuose gyvenantiems pacientams (gyventojams) siūlomas dienos režimas ir kita:

7:00 – 8:30       Kėlimasis, vandens procedūros.

8:30 – 9:30       Pusryčiai.

9:30 – 12:00     Laisvas laikas.

12:00 – 13:00   Pietūs.

13:00 – 15:00   Dienos poilsis.

15:00 – 16:00   Pavakariai.

16:00 – 17:30   Individuali veikla.

17:30 – 18:30   Vakarienė.

18:30 – 22:00   Laisvas laikas.

22:00 – 7:00     Nakties miegas.

 

46. Pacientai (gyventojai) privalo kultūringai bendrauti tarpusavyje ir su personalu.

47. Norimą veiklą pacientai (gyventojai) pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į gydytojo ir darbuotojų rekomendacijas bei globos namų galimybes.

48. Globos namų darbuotojai pacientams (gyventojams) padeda tvarkyti asmeninius reikalus už globos namų ribų, gina jų teises ir teisėtus interesus, sudaro sąlygas gauti reikiamą informaciją, konsultuotis su įvairiais globos Namų bei kitų institucijų specialistais.

49. Pacientai (gyventojai) gali naudotis biblioteka, poilsio kambariu, virtuve.

 

VII. PACIENTŲ (GYVENTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

50. Pacientai (gyventojai) turi teisę gauti informaciją apie Namų veiklą, paslaugas, pacientų (gyventojų) teises, pareigas ir atsakomybę, susipažinti su Pacientų (Gyventojų) vidaus tvarkos taisyklėmis, su juo susijusiais asmens dokumentais, kitais teisės aktais.

51. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministras.

52. Pacientas (gyventojas) turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

53. Pacientai (gyventojai) turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į administraciją. Raštu pateikti pasiūlymus, skundus ir prašymus. Administracija išsiaiškina skundo pagrįstumą, jei reikia imasi priemonių. Apie tyrimo rezultatus turi būti informuotas pareiškėjas.

54. Globos Namai sudaro sąlygas veikti Pacientų (Gyventojų) tarybai, į kurios pateiktus pagrįstus pasiūlymus globos namų administracija atsižvelgia organizuodama veiklą.

55. Namai užtikrina teisę pacientui (gyventojui) kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas.

56. Humaniškai ir kultūringai bendrauti su pacientais (gyventojais), stengtis sukurti gerą mikroklimatą gyvenamoje aplinkoje.

57. Gerbti ir pasitikėti Namų darbuotojais, vykdyti jų nurodymus ir padėti atlikti pavestas funkcijas.

58. Tausoti ir saugoti namų turtą.  Jei pacientas (gyventojas), būdamas veiksnus padaro materialinę žalą, turi ją atlyginti pagal nustatytą tvarką.

59. Paciento (gyventojo) teisė, gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Būtinoji medicininė pagalba teikiama pagal Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymą Nr. V-208 “Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo”: paciento teisių negalima varžyti dėl lyties, rasės, amžiaus, kilmės, tautybės, pilietybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

60. Pacientas (gyventojas) turi teisę rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.

61. Pacientas (gyventojas), kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, jo atstovas turi duoti (arba neduoti) savo sutikimą.

62. Pacientas (gyventojas) turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Ši informacija neturi būti pateikta pacientui (gyventojui)  prieš jo valią. Informacija pacientui (gyventojui) turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant medicininius terminus.

63. Kiekvienas pacientas (gyventojas) turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir Senjorų Namų personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas bei mirus pacientui (gyventojui).

64. Pacientų (gyventojų) asmeninis gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie gyvenimo faktus gali būti  renkama tik su paciento (gyventojo) sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ir slaugyti. Visa ši informacija yra laikoma konfidencialia net ir po paciento (gyventojo) mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento (gyventojo) sutikimą. Informacijos konfidencialumas netaikomas kai:

64.1. kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia LR  įstatymai.

64.2. asmenims tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

65. Pacientas (gyventojas) savo asmeniniais pinigais gali laisvai disponuoti arba laikyti juos Namų depozitinėje einamojoje sąskaitoje.

66. Namų darbuotojai už laikomus pinigus pacientų (gyventojų) kambariuose neatsako.

67. Raštiškai prieš 3 dienas pranešti Namų administracijai apie laikiną išvykimą iš Namų.

68. Pacientai (gyventojai) turi padėti silpnesniems kambario draugams.

69. Pacientas (gyventojas) turi nešiukšlinti patalpas, negadinti inventoriaus.

70. Pacientai (gyventojai) privalo nenaudoti fizinės jėgos ir psichologinės agresijos kitų pacientų (gyventojų) ir personalo atžvilgiu.

71. Pacientas (gyventojas) turi turėti privačią erdvę (jei gydytojų rekomendacijos nenumato kitaip). Kiekvienas darbuotojas prieš įeidamas į paciento (gyventojo) kambarį, privalo belstis į duris.

72. Pacientas (gyventojas) turi teisę susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia globos namuose pas jiems paskirtą socialinį darbuotoją.

73. Pacientas (gyventojas) privalo dalyvauti svarstant jo poelgį, turi teisę pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais. Sprendimas dėl jam paskiriamos nuobaudos priimamas pacientui (gyventojui) dalyvaujant.

74. Pacientui (gyventojui) atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas įforminamas darbuotojų tarnybiniu pranešimu, dalyvaujant ne mažiau kaip dviems liudytojams.

75. Turi teisę informuoti administraciją apie savo poreikių realizavimą ir teikti įvairius pasiūlymus dėl jų.

76. Pacientas (gyventojas) turi galimybes praktikuoti tą religiją, kurią išpažįsta.

77. Suderinus su administracija, pacientui (gyventojui) leidžiama naudotis savo asmeniniais daiktais bei baldais.

78. Pacientas (gyventojas) privalo laikytis pacientų (gyventojų) vidaus tvarkos taisyklių.

78.1. . Elgtis taip, kad nedrumstų ramybės ir netrukdytų kitiems.

78.2. Laikytis priešgaisrinės ir saugumo technikos taisyklių.

78.3. Pacientai (gyventojai), pastebėję įvairius tinklų gedimus, gaisro židinius, įtartinus asmenis, operatyviai informuoti Namų darbuotojus.

79. Pacientas (gyventojas) apie savo nuožiūra įsigytus medikamentus turi informuoti slaugytoją ar  vyr. slaugytoją.

80. Pacientai (gyventojai) ar jų artimieji turi teikti teisingą informaciją apie pajamų ar turto pasikeitimus, tuo atveju, jei paciento (gyventojo) gyvenimą Namuose remia savivaldybė ar valstybė.

81. Užtikrinamas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas.

82. Nesavarankiškų pacientų (gyventojų) pinigai ir vertybės administruojami bei disponuojama jais, remiantis teisės aktų ir jų pagrindu parengta UAB „Senjorų namai „direktoriaus patvirtinta tvarka.

            

 VIII. DARBO LAIKAS IR PACIENTŲ (GYVENTOJŲ) LANKYMO TVARKA

 

 

83. Administracijos darbo laikas nuo 8:00 iki 16:00 val.  pirmadienį-ketvirtadienį. Kitomis dienomis dirbama pagal poreikį ir papildomas sutartis ir susitarimus.

83.1. Darbuotojams nustatyta 48 valandų darbo savaitė.

83.2. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip 2 savaitės iki jų įsigaliojimo dienos. Darbuotojai susipažįsta su grafiku pasirašytinai.

83.3. Darbuotojams dirbantiems nepartraukiamą darbą, draudžiama pasitraukti iš jo, kol neatvyks jį pakeičiantis darbuotojas. Pastarajam laiku neatvykus- informuoti administraciją, kuri nedelsdama privalo imtis atitinkamų priemonių.

83.4. Gydytojo vizitacija- pagal iškvietimą.

84. Lankyti pacientus (gyventojus) leidžiama giminėms ir pažįstamiems kiekvieną dieną nuo 9:00 val. iki 20:00 val., o vasaros sezono metu nuo 9:00 val. iki 21:00 val.

84.1. Lankytojai registruojami pacientų ( gyventojų) lankymo žurnale.

84.2. Lankytojai į pacientų (gyventojų) kambarius eina tik lydimi aptarnaujančio personalo.

85. Pacientai (gyventojai) priimdami svečius, turi užtikrinti, kad nebus trikdoma kitų pacientų (gyventojų) ramybė.

86. Lankyti pacientą (gyventoją) galima tik jam pačiam sutikus, priimti ar nepriimti atlydėtą lankytoją, sprendžia pats pacientas (gyventojas).

87. Nesuderinus su administracija nuo 21:00 val. iki 7:00 val. priiminėti svečius negalima.

88. Esant ekstremalioms situacijoms (karantinai) lankymas nurodomas pagal direktorės įsakymą.

89. Lankytojai visais klausimais gali kreiptis į administraciją ar socialinį darbuotoją, budėtoją.

89.1. Lankytojams, kurie atvykę iš toliau, suderinus iš anksto ir tai apiforminus raštu, yra suteikiama nakvynė.

89.2. Svečių kambariai gali būti suteikiami pacientų (gyventojų) giminėms bei globos namų rėmėjams.

90. Lankytojams draudžiama įsinešti alkoholį, narkotines, toksines  medžiagas, bei jais piktnaudžiauti su pacientais (gyventojais).

91. Asmenys, įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, į įstaigą neįleidžiami.

92. Lankytojai, nenurodantys lankomo asmens pavardės, į įstaigą neįleidžiami.

 

IX. IŠVYKIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

93.Pacientai (gyventojai) iš Namų gali išvykti laikinai (iki 90 kalendorinių dienų per metus) ar visam laikui, jei yra veiksnus ir pats to nori.

93.1. Pacientas (gyventojas) gali dienos eigoje išvykti iš Namų, žodžiu pranešdamas apie tai socialinį darbuotoją, nurodydamas išvykimo vietą bei tikslą ir numatomą grįžimo laiką;

93.2. Jei išvyksta ilgiau nei 1 parai arba planuoja nenakvoti, išvykimo terminas ir sąlygos forminamos raštu. Apie norą išvykti pacientas (gyventojas) prieš 3 dienas asmeniškai raštu informuoja administraciją. Jo prašymą vizuoja socialinė darbuotoja, vyr. slaugytoja ir Namų direktorė.

93.3. Nesavarankiškiems pacientams (gyventojams) laikinai išvykstant iš Namų būtinas jį priimančių asmenų raštiškas prašymas- įsipareigojimas dėl jų saugumo, priežiūros ir grįžimo laiko į Namus.

94. Išvykdamas iš globos namų, pacientas (gyventojas) kambario raktą privalo palikti skyriaus darbuotojams.

95. Esant reikalui pasą ir neįgaliojo pažymėjimą pacientas (gyventojas) gali gauti pagal rašytinį prašymą.

96. Išleidžiant pacientą (gyventoją) turi būti įsitikinta, kad asmeniui bus užtikrintos paslaugos bendruomenėje, jis turės tinkamas gyvenimo sąlygas ir galės gyventi savarankiškai.

97. Pacientas (gyventojas) išvykęs iš Namų ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, kad išsaugotų vietą, moka 30 procentų nustatyto mokesčio už pragyvenimą Namuose. Už 3 pirmąsias dienas pacientas (gyventojas) moka visą nustatytą mokestį. Savavališkai pacientui (gyventojui)pasišalinus iš Namų, mokestis už negyventą laiką negrąžinamas.

98. Pripažinus pacientą (gyventoją) neveiksniu, visam laikui išvykti jis gali tik pas teismo paskirtą globėją ar rūpintoją.

99. Globos namų administracija išleidžia pacientą (gyventoją) savarankiškam gyvenimui pagal savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus sutikimą.

100. Išvykstant iš globos namų savarankiškam gyvenimui, pacientui (gyventojui) grąžinami dokumentai ir asmeniniai daiktai, kurie buvo saugomi globos namuose. Duodami sezonui pritaikyti drabužiai ir avalynė.

101. Pacientui (gyventojui) savavališkai pasišalinus iš globos namų ir nesugrįžus iki jų uždarymo, nedelsiant imamasi priemonių jį surasti, apie tai pranešama steigėjui, policijos komisariatui, artimiesiems.

 

X. PACIENTŲ (GYVENTOJŲ) PERKĖLIMO Į KITAS ĮSTAIGAS TVARKA

102. Susirgęs pacientas (gyventojas) nedelsiant apžiūrimas gydytojo ir, atsižvelgiant į jo ligą, gydomas vietoje arba ligoninėje. Pacientai (gyventojai) nukreipiami į atitinkamą gydymo įstaigą, o pasveikę apgyvendinami Senjorų Namuose. Pacientui (gyventojui) ar jo atstovui pageidaujant (turi būti rašytinis prašymas, patvirtintas asmens parašu) pacientas (gyventojas) išrašomas iš Senjorų namų, jam grąžinami dokumentai, asmeniniai daiktai, rūbai, avalynė, medikamentai, slaugos priemonės ir kt. . Išrašytas pacientas (gyventojas) grąžina globos namams jam atvykus išduotus drabužius ir avalynę. Senjorų Namų direktorius arba administratorius atitinkamuose dokumentuose pažymi apie paciento (gyventojo) ar jo atstovo valią.

 

XI. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS

103.  Už gerą elgesį tvarkingi, kūrybiški ir iniciatyvūs pacientai (gyventojai) skatinami gerinant gyvenimo sąlygas, ekskursijomis ir kt.

104. Jei globos Namų pacientas (gyventojas), būdamas veiksnus, padaro materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, turi ją atlyginti įstatymo nustatyta tvarka.

105. Remiantis atsakingų darbuotojų surašytų atliktų darbų aktu už suteiktas paslaugas dėl paciento (gyventojo) kaltės (neblaivam esant ir kt.) iš paciento (gyventojo) pajamų išskaičiuojamas mokestis pagal globos Namuose patvirtintą papildomų mokamų paslaugų tvarką.

106. Veiksnus pacientas (gyventojas), dažnai nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių, gali būti pašalintas iš Namų:

106.1. šiai procedūrai atlikti globos namų direktorius sudaro specialią komisiją, į kurią įtraukiami steigėjo, globos Namų, savivaldybės, nustačiusios paciento (gyventojo) poreikį socialinėms paslaugoms, administracijos ir  globos Namų pacientų (gyventojų) tarybos atstovai;

106.2. pagrindas inicijuoti pašalinimą – ne mažiau kaip per 6 mėnesius 3 raštu įforminti ir globos namuose užregistruoti grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai, t.y. girtavimas; narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų vartojimas bei platinimas; sąmoningas globos namų inventoriaus gadinimas; triukšmavimas ramybės metu; muštynių inicijavimas ar gyvenamosios vietos teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai;

106.3. svarstant pašalinimo iš globos namų klausimą, pacientas (gyventojas) turi teisę dalyvauti svarstant jo poelgį, pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais. 107. Draudžiama priimti sprendimą ir paskirti nuobaudą pacientui (gyventojui) nežinant ar jam nedalyvaujant svarstyme.

108. Jei nusprendžiama pašalinti globos Namų pacientą (gyventoją), finansuojamą iš valstybės biudžeto, turi būti informuota Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri gali įvertinti paciento (gyventojo) pašalinimo pagrįstumą.

109. Jei nusprendžiama pašalinti Pacientą ( gyventoją), finansuojamą iš savivaldybių biudžeto, turi būti informuojamas atitinkamos savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyrius, o vėliau – nutraukiamos sutartys tarp globos namų– paciento (gyventojo) ir globos namų– savivaldybės.

110. Ginčai, kilę dėl pašalinimo iš globos Namų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

111. Globos Namų paciento (gyventojo) arba jo giminių prašymas perkelti jį gyventi į kitus globos namus sprendžiamas tą pacientą (gyventoją) nukreipusių fizinių – juridinių asmenų susitarimu.

 

XII. DRAUDŽIAMA

112. Laikyti kambariuose ir vartoti alkoholį ir psichotropines medžiagas, parnešti alkoholį mažai judantiems pacientams (gyventojams).

113. Rūkyti gyvenamosiose patalpose.

114. Patalpose naudoti elektrinius šildymo prietaisus nesuderinus su administracija.

115. Nepranešus išeiti iš Namų.

116. Triukšmauti po 22:00 valandos.

117. Laikyti daiktus po čiužiniais, pagalvėmis, lovomis.

118. Perkelti inventorių iš vieno kambario į kitą.

119. Gulėti apsiavusiems avalynę savarankiškai ruošti maistą kambariuose.

120. Naudoti fizinę jėgą, bei kitą smurto formą prieš kitus asmenis.

121. Šiukšlinti aplinką, teršti bendro naudojimo patalpas, laužyti ar kitaip gadinti inventorių, išnešti jį iš Namų.

122. Draudžiama laikyti pasenusius maisto produktus.

123. Draudžiama į gyvenamąsias patalpas atsinešti katę, šunį ar kitus gyvūnus ir čia juos globoti.

 

XIII. PRIMENAME

124. Visais asmeninias klausimais galima kreiptis į socialinę darbuotoją, administraciją.

125. Neblaivūs pacientai (gyventojai) yra neaptarnaujami.

126. Netoleruotina nepagarba bei žmogaus žeminimas, pavydas, neapykanta, kūno trūkumų pajuoka, religinių įsitikinimų niekinimas, melas, šmeižtas.

 

XIV. KITOS NUOSTATOS

 

127. Ginčų ir konfliktų tarp Senjorų Namų ir Paciento (Gyventojo) ar jo artimo sprendimas:

127.1 nepatenkintas pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos vadovą. Raštiški pacientų (gyventojų) skundai,  pareiškimai ir pasiūlymai registruojami;

127.2. įstaigos vadovas per penkias darbo dienas privalo išnagrinėti ir atsakyti į skundą, pareiškimą ar pasiūlymą;

127.3. Jei įmonė nepajėgi išspręsti iškelto klausimo, vadovas per penkias darbo dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjui, paaiškindamas, kur jiems reikia kreiptis;

127.4. Senjorų Namų vadovas nagrinėdamas pacientų (gyventojų) pareiškimus, skundus pasiūlymus privalo:

127.4.1. išnagrinėti esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;

127.4.2. raštu ar žodžiu (pagal pareiškėjo pageidavimą) pranešti pacientui (gyventojui), kokie priimti sprendimai, o jeigu skundas, pareiškimas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir  paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką.

127.4.3. analizuoti ir apibendrinti gautis pareiškimus, skundus, pasiūlymus, juose pareikštas  kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos pacientų (gyventojų) teisės ir įstatymų ginami interesai.

127.5. Pacientas (gyventojas) nesutikęs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti įmonės veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

127.6. Jei kyla ginčas tarp suinteresuotų asmenų, tai pacientui (gyventojui) arba, jam mirus – jo atstovui, padarytos žalos dydį pagal paciento ar kitų suinteresuotų asmenų pareiškimą nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija.

127.7 Pacientas (gyventojas) nesutikdamas su komisijos sprendimu gali kreiptis su ieškiniu į teismą. Jei ginčas nenagrinėjamas teisme, turi būti vykdomas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos priimtas sprendimas.

128. Pacientų (gyventojų) teisių pažeidimas ir žalos atlyginimas:

128.1.  už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą (gyventoją) rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Be turtinės žalos taip pat atlyginama neturtinė žala. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti civilinės teisės aktai. Žala atlyginama pacientui (gyventojui), jam mirus – jo atstovui. Pacientas (gyventojas) ar jo atstovas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę skųstis žodžiu ar raštu kreipdamasis į Senjorų Namų direktorių.

128.2.  nepatenkintas sprendimu gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

129. Užtikrinant Globos Namų Pacientų (Gyventojų) saugumą Senjorų Namų direktorius, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, įgalioja atskirus darbuotojus rūpintis ir užtikrinti darbuotojų ir Pacientų (Gyventojų) saugą ir sveikatą. Priimant į darbą darbuotojus, juos supažindina, instruktuoja, apmoko. Sudaromas darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuoja sveikatos patikrinimus. Įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencinių priemonių įgyvendinimą. Pildomi “Saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalas”, Įvadinio saugos darbe instruktavimo žurnalas”, Įmonės darbų saugos instrukcijų registracijos žurnalas”, “Nelaimingų atsitikimų susijusių su darbu, registracijos žurnalas”.

130. paciento (gyventojo) pageidavimu turi būti pateikta asmens sveikatos istorija ar kiti medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti jo sveikatai ar sukelti pavojų gyvybei:

130.1. pacientas (gyventojas) turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos medicininių dokumentų kopijos.

XV. BAIGIAMOJI DALIS

 

131. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Globos Namų darbuotojams bei pacientams (gyventojams).

132. Su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindinami visi Globos Namų darbuotojai.

133. Taisyklės skelbiamos viešai, matomoje vietoje.